COVID-19  หน้าที่ 1


คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อสําหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ...

แนวทางการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 สำหรับสถานพยาบาล ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วั...

สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน และการดูแลเด็กปฐมวัย 20 พฤษภาคม 2565

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่6) 15 พฤษภาคม พ.ศ. ...

[รับชมย้อนหลัง] งานประชุม Benefit and risk of COVID-19 vaccine in Children

แนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัย และดูแลรักษา กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิ...

คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล - มัธยมปลาย

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 5...

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

คำแนะนำฉบับเบื้องต้น การดูแลรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า15 ปี (COVID-19 Int...

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่ 5)

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

หลักการบริหารจัดการวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่ 4) 27 ธันวาคม พ.ศ....

การปฏิบัติตัวเพื่อรับมือการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศร่วม องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ เรื่อง การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด 19 หลังคร...

ผลการศึกษาการฉีดเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แบบฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง เปรียบเทียบกับแบบฉีดเข...

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

[รับชมย้อนหลัง] ... โครงการ Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 3 ผ่าน Online webinar ...

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉ...

แนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัย และดูแลรักษา กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวของกับโรคโควิด...

คำแนะนำการวินิจฉัยและรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่เกิดภายหล...

[รับชมย้อนหลัง] โครงการ Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 2 ผ่าน Online webinar ก้าว...

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ฉบั...

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

"ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" ภายหลังจากการได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ

กล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ที่เกิดจากวัคซีนโควิด 19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ

COVID-Arm คืออะไร?

[รับชมย้อนหลัง] โครงการ Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 1 ผ่าน Online webinar SAR...

สถานการณ์โควิด-19 ในเด็กไทย (อายุ 0-18 ปี) ตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่

[1][2][3][4][5][6]