สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด (ในประเทศไทย)Untitled-1_3.jpg
บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. Bug Among Us

UPDATE.. ความสัมพันธ์ระหว่าง 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) และ Kawasaki Disease

ถอดบทเรียนมาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประ...

ID QUERY

Spot Diagnosis

เปรียบเทียบความรุนแรงของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 32): การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ให...

แนวทางการรักษาวัณโรคดื้อยา ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อ สมาคมโรคทรวงอกประเทศสหรัฐอเมริ...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
UPDATE.. LIVE ... Co-infection of viral pathogen and S.pneumoniae in respiratory tract infection
10 กรกฎาคม 2563

UPDATE.. LIVE ... ทำไม COVID-19 ต้อง Lock down? และ Pneumococal conjugate vaccine: From the lens of Pediatric ID
10 กรกฎาคม 2563
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast หัวข้อ : ทำไม COVID-19 ต้อง Lock down? และ Pneumococal conjugate ...
LIVE ... Influenza in the era of COVID-19
3 กรกฎาคม 2563

สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน
ประชาสัมพันธ์