สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด (ในประเทศไทย)Untitled-1_3.jpg
บทความใหม่ | What's New

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2563

คำแนะนำที่สำคัญในการให้บริการวัคซีนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and COVID-19

Bug Among Us

ความสัมพันธ์ระหว่าง 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) และ Kawasaki Disease

ถอดบทเรียนมาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประ...

ID QUERY

Spot Diagnosis
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย (สรวท)
22 กรกฎาคม 2563
Sharpen Your Practice in pediatric respiratory diseases  26 - 28 สิงหาคม 2563  เป็นการประชุมออนไลน์ทั้งหมด เป็นการ Live สด ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามกับวิทยากรได้ และ ...
นายกสมาคมฯ แถลง
19 กรกฎาคม 2563
ขณะที่ทุกคนกำลังอ่านอยู่นี้ กำลังเข้าหน้าฝนเต็มที่และที่พิเศษสุดคือ นักเรียนกำลังจะเปิดเทอมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากมีการเรียนทางออนไลน์มาประมาณเดือนกว่าแล้ว เนื่องจากการระ...
LIVE ... Co-infection of viral pathogen and S.pneumoniae in respiratory tract infection
10 กรกฎาคม 2563

สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน