คณะกรรมการ วาระ 2561-2564


รายชื่อคณะกรรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2564


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ศ. อุษา  ทิสยากร        ที่ปรึกษา

ศ. กฤษณา  เพ็งสา ที่ปรึกษา
1 รศ. (พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์  นายกสมาคมฯ
2 รศ.พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ   อุปนายก
3 ศ. (เกียรติคุณ) สมศักดิ์  โล่ห์เลขา กรรมการ
4 รศ. พ.อ. วีระชัย  วัฒนวีรเดช กรรมการ
5 รศ. ธันยวีร์  ภูธนกิจ กรรมการ
6 รศ. โอฬาร  พรหมาลิขิต กรรมการ
7 รศ. พ.อ. พิรังกูร  เกิดพาณิช กรรมการและปฏิคม
8 พญ. จุไร  วงศ์สวัสดิ์ กรรมการและนายทะเบียน
9 รศ. วนัทปรียา  พงษ์สามารถ กรรมการและประชาสัมพันธ์
10 รศ. พรเทพ  จันทวานิช        กรรมการและวิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศ
11 ศ. กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
12 รศ. อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
13 ผศ. ชนเมธ  เตชะแสนศิริ กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
14 นพ. พรเทพ  สวนดอก กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
15 ผศ. ทัศนีย์  สุขปราณี กรรมการและเหรัญญิก
16 ผศ. วีรวรรณ  หัตถสิงห์ กรรมการและเลขาธิการ
17 รศ.วารุณี  พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ กรรมการและรองเลขาธิการ