คณะกรรมการ วาระ 2558-2561


รายชื่อคณะกรรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2558-2561

cover.jpg

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ศ. อุษา  ทิสยากร        ที่ปรึกษา

รศ. พรเทพ  จันทวานิช ที่ปรึกษา
1 รศ. (พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์  นายกสมาคมฯ
2  รศ.พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ   อุปนายก
3 ศ. กฤษณา เพ็งสา เลขาธิการ
4 พญ. วีรวรรณ  หัตถสิงห์ รองเลขาธิการ
5 พญ. จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายทะเบียน
6 พญ. ทัศนีย์ สุขปราณี เหรัญญิก
7  ศ. กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
8 รศ. อัจฉรา   ตั้งสถาพรพงษ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
9 ผศ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
10 นพ. พรเทพ สวนดอก        ประธานอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
11 รศ.พ.อ. พิรังกูร   เกิดพาณิช ปฏิคม
12 รศ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ประชาสัมพันธ์
13 ศ. (เกียรติคุณ) สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการกลาง
14 รศ.พ.อ. วีระชัย  วัฒนวีรเดช กรรมการกลาง
15 รศ. ธันยวีร์   ภูธนกิจ   กรรมการกลาง
16 ผศ. โอฬาร   พรหมาลิขิต กรรมการกลาง
17 พญ. ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ กรรมการกลาง