พันธกิจ


  1. เป็นศูนย์กลางความรู้ทางด้านวิชาการโรคติดเชื้อเด็ก ที่ทันสมัย เป็นกลางและเชื่อถือได้
  2. พัฒนาหลักสูตร และ บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านโรคติด เชื้อเด็กอย่างต่อเนื่อง
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ระดับสากล
  4. พัฒนาการดูแลรักษา และป้องกัน โรคติดเชื้อในเด็ก