"ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" ภายหลังจากการได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ "ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ"
ภายหลังจากการได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ

โดย

คณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน
และกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2564


[กลับไป]