โครงการ Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 2 ผ่าน Online webinar ก้าวต่อไปของวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการ
Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 2

ก้าวต่อไปของวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 12:00-15:30 น.
ผ่าน Online webinar

ลิงก์เข้าร่วมประชุม

[กลับไป]