จุลสาร ปี 2564  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2564
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ขณะนี้เป็นเดือนมีนาคม 2564 แล้ว ดินฟ้าอากาศเริ่มร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และนี่ก็ครบมากว่า 1 ปีแล้วที่พวกเราร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาด  COVID - 19 อย่างทรหดอดทนต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น อดทนต่อความจำกัดของทรัพยากรและมาตรการต่างๆ ทั้งปิด...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2564
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบวันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2463 และของทุกปีทีผ่านมา ซึงถือว่าเป็น วันพ่อแห่งชาติ กระผมในฐานะนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร...

[กลับไป]