จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2564
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง

โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

Screen_Shot_2562_02_03_at_22.27.24.png


เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบวันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2463 และของทุกปีทีผ่านมา ซึงถือว่าเป็น วันพ่อแห่งชาติ กระผมในฐานะนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารทุกท่าน และเหล่าสมาชิกของสมาคมฯทุกท่าน ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข และต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์ยังสถิตในหัวใจของพวกเราตราบนิรันดร์กาล


ตอนนี้ก็ย่างเข้าธันวาคม 2563 กำลังจะสิ้นปี ซึ่งเป็นปีที่พิเศษมาก โดยมีผลกระทบต่อวงการแพทย์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความ ยุ่งยาก เต็มไปด้วยความไม่ปกติสุุข ในวงการแพทย์และสาธารณสุขกล่าวได้ว่าเป็นปีที่ยากลำบากมาก เหนื่อยล้าทุุกท่านแต่ยังไม่่ท้อเพราะไม่ทราบว่า โควิด-19 จะไปจบเมื่อใด สำหรับเรื่องการควบคุมโรคโควิด-19 ของ ประเทศไทยที่ผ่านมาเกือบปีนั้น เราทำได้อย่่างดีเยี่ยมจนเป็นที่ชื่นชมและกล่่าวถึงของนานาชาติรวมทั้งองค์การอนามัยโลกได้ยกตัวอย่่างการต่่อสู้กับ โควิด-19 ให้ประเทศต่่างๆ เอาเป็นแบบอย่าง ผลแห่งสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากความร่วมมือร่วมใจในการต่อสู้ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย์ กระทรวงอื่นๆ ฝ่ายความมั่นคงและ ประชาชนทุกระดับชั้น ทำให้ปัญหาของการควบคุมโรคได้รับผลสำเร็จที่ดียิ่ง และเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 มาจากสถานที่กักตัว (Quarantine) มีการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากชุุมชน (local transmission) น้อยมาก มีผู้ป่่วยรวมทั้งสิ้น 4,086 คน เสียชีวิต 60 คน (ข้อมููล ณ วันที่่ 6 ธันวาคม 2563) แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดจากเหตุการณ์ที่คนไทยหรือคนเมียนม่าร์ ได้ลักลอบเข้าเมืองจากชายแดนไม่ผ่านด่านของประเทศไทย ทำให้พาโรคโควิด-19 เข้ามาใน ประเทศไทยหลายราย และที่น่ากังวลใจที่สุุดคือ ไม่ได้เข้าเมืองตามระบบการ คัดกรองและกักตัวของประเทศไทยเรา จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในความเสี่ยงที่อาจมีการระบาดรอบที่ 2 ที่อาจรุนแรงมากขึ้นได้เพราะในประเทศ เพื่่อนบ้านกำลังมีการระบาดที่รุุนแรงมาก และควบคุุมได้ไม่ดีนัก นี่เป็นเวลาทองของการควบคุมโรคในขณะเดียวกัน ตอนนี้ย่างเข้าหน้าหนาว ทางภาคเหนือของไทยก็เป็น ช่่วงเวลาทองของการท่องเที่ยวพอจะมีรายได้เพื่อต่อลมหายใจของเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย จึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษและร่วมมือในทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด ของทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครองของทุกจังหวัด


สำหรับกิจกรรมทางด้านวิชาการของสมาคมฯ ในปีพ.ศ. 2564 นั้น ได้กำหนดวันที่จัดประชุมไว้แล้วดังนี้คือประชุุม Short Course ที่ โรงแรม เดอะสุโกศล วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ส่่วนประชุุมวิชาการประจำปีที่ พัทยา วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 ขอให้ทุกท่านเตรียมวันว่างไว้เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็คงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยที่ทางสมาคมฯ ได้ติดตามอย่่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 โลกไม่สู้ดีนักทั่วโลกรวมทั้งทวีปเอเชีย โดยปัจจุบันประชาชนทุกหมู่เหล่าฝากความหวังไว้ที่วัคซีนโควิด ซึง ณ ปัจจุบันคาดว่าประเทศไทยคงมีวัคซีนโควิดใช้ประมาณกลางปี พ.ศ. 2564 ขอให้พวกเราติดตามอย่างใกล้ชิดในรายละเอียดของวัคซีนที่ทางรัฐบาลกำลังจัดหา มาให้คนไทยได้มีโอกาสใช้


สุดท้ายนี้ในขณะที่อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นฤดูหนาว โปรดดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัวให้แข็งแรงตลอดเวลา พร้อมนี้ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 กระผมและกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่าน ขออำนวยพรให้คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความโชคดี มีความสุุขตลอดปี พ.ศ.2564 เทอญ
ดาวน์โหลดจุลสาร - คลิกที่นี่