จุลสาร ปี 2563  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2563
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  จากการระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด -19 ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการวางแผนดูแลรักษา ป้องกันในสถานพยาบาลตัวเอง จังหวัด ตัวเองรวมทั้งในระดับประเทศด้วย ผมทราบมาว่า หลายท่านเหนื่อยม...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2563
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ขณะที่ทุกคนกำลังอ่านอยู่นี้ กำลังเข้าหน้าฝนเต็มที่และที่พิเศษสุดคือ นักเรียนกำลังจะเปิดเทอมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากมีการเรียนทางออนไลน์มาประมาณเดือนกว่าแล้ว เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 การเปิดเทอมเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าในห้องเรียนจริงนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งย...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2563 (ฉบับปรับปรุง 10 พฤษภาคม 2563)
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เมื่อปี พ.ศ. 2500 มีการระบาดของ Asian Flu ในประเทศไทย และระบาดอยู่นาน 6 ปี ขณะนั้นผมเรียนชั้นประถมปีที่ 4 อยู่แถวฝั่งธน โรงเรียนปิดเป็นเดือน ทางราชการประกาศให้อยู่บ้าน ใครป่วยมากให้แจ้ง สถานีตํารวจเพื่อเอา “รถหวอ” ไปรับจากบ้านมาโรงพยาบาล จะเห็นว่า มาตรการ Social Distancing...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2563
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ทั่วโลกมีฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นอุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงที่สุกเป็นประวัติการณ์ พายุชนิดต่างๆ บุกเข้าถล่มตามประเทศต่างๆ ที่เคลื่อนผ่าน ประเทศไทยก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันคือ มีฝนตกหนักมากตลอดตั้งแต่พฤษภาคมจ...