จุลสาร ปี 2561  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2561
ย่างเข้าเดือนตุลาคมแล้ว ปีนี้เกือบไม่มีฤดูร้อนเลยตั้งแต่สงกรานต์มา มีแต่ ฝน ฝน ฝน....จนหลายแห่งชุ่มฉ่ำ และหลายแห่งกำลังเผชิญกับภาวะน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนที่มีน้ำท่วมถึงทุกปี ดังนั้นโรคท่ีมากับน้ำท่วมต้องระมัดระวังไว้ด้วย เช่น โรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ โรคตาแดง โรคฉี่หนู โรคเกิดจากสัตว์กัด เช่น งู ตะขาบ ฯลฯ เวลาน้ำท่วมเด็กๆ วัยเรียนสนุกสน...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2561
ตอนนี้เด็กๆ เปิดเทอมแล้ว เด็กๆ เริ่มไปโรงเรียนพร้อมทั้งฝนฟ้าก็ตกทุกวัน ดังนั้นโรคติดเชื้อต่างๆ ของทางเดินหายใจเริ่มมาอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข้หวัดใหญ่เด็กๆ ลูกหลานพวกเรา คนไข้เด็กของเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยัง ปีนี้ผมคาดการณ์จากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ต้นปีมานี้พบว่าปี 2561 น่าจะมีการระบาดรนุแรงอีกครั้ง ในขณะที่สายพันธุ์ที่พบตอนนี้ตรงกับสายพันธุ์ในวัคซีนที่กำลังใช...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2561
หลังวันปีใหม่ 2561 มีอากาศเย็นสบายเพียง 1-2 สัปดาห์ แล้วเริ่มอุ่นขึ้น บัดนี้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มที่แล้ว ทุกท่านและครอบครัวโปรดดูแลสุขภาพด้วย ตอนนี้ลูกหลานสอบเสร็จแล้วก็ถือโอกาสไปพักผ่อนบ้างทั้งครอบครัว เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกท่ีกรุงเจนีวา ให้เข้าร่วมประชุม Zika Research: looking ahead ได้เห็นปัญหา และเครือข่ายการทําวิจัยในกลุ่มประเทศล...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2561
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี   สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ท่านกรรมการบริหาร ท่านอาจารย์ และสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่ง ประเทศไทยทุกท่าน กระผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง สดชื่นเบิกบานเพื่อเป็น พลังในการทำางานและดำาเนินชีวิตพร้อ...