จุลสาร ปี 2560  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2560
สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  สวัสดีกุมารแพทย์และสมาชิกชาว PIDST ทุกๆ ท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งสำาหรับจุลสารฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย ของปีนี้แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีนี้ จะมีพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 26 ตลุาคม 2560 เป็นวันหยุดราชกา...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2560
สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  ขอต้อนรับทุกท่านด้วยจุลสารฉบับที่ 3 ประจําปี 2560 ของสมาคมฯ และเป็นการทักทายกันอีกครั้ง หลังความสําเร็จของงานประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ ประจําปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมียอดผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์รวมกว่า 750 ราย สมดังว...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2560
สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  เป็นการทักทายกันอีกครั้งหลังจากงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017 จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้สนใจลงทะเบียนร่วมประชุม เกือบ 600 ท่านและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมดังวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ มุ่งเผยแพร่ความรู้และอัพเดทเนื้อหาให้ทันสม...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2560
ฉบับพิเศษ การประชุมนานาชาติ 8th Asian Congress of Pediatric infectious Diseases (ACPID 2016) Vol.23 No.1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560 สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ. 2560 และเป็นฉบับพิเศษที่รวบรวมบทสรุปของการประชุมนานาชาติ 8th Asian Congress of Pediatric infectious Diseases (ACPID 2016) ที่สมาคมฯ ได้ดําเ...