จุลสาร ปี 2558  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2558
Vol.21 No.4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558  จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2558 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ2558-2561 โดยรศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมฯ ได้ลงนาม ในประกาศแต่งตั้ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 อ.นพ.พรเทพ สวนดอก รับตำแหน่งประธาน อนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร ซึ่งได้ฟอร์มทีมงานเพื่อปรับปรุงโฉมใหม่ของจุลสารให้มีเ...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2558
Vol.21 No.3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558 Contents: Workshop on National Immunization Program and Vaccine Coverage in ASEAN Countries: - Highlight- Vaccination for all ages  The 19th Annual Meeting of The Pediatric Infectious Disease Society of Thailand: - Summary - What’s new in Dengue? - Oral and Poster Pres...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2558
Vol.21 No.2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558   Contents:ID Query: Summary of infectious diseases Y2015 Bug Among Us: GAS Spot Diagnosis: Fever, diarrhea and hepatomegaly CME: TB treatment Update on Emerging Infectious Disease: Listeriosis Journal Watch: Invasive candidiasis Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Automate multiplex PCR ACPID 2016...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2558
Vol.21 No.1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558  ID Query: Baby-sitter checkupCME: Dengue vaccineJournal Watch: Chickenpox vaccineDiagnostic Tools in Infectious Diseases: Mass spectrometer for bacterial identificationBug Among Us: Salmonella gastroenteritisSpot DiagnosisUpdate on Emerging Infectious Disease: Enterovirus D68PID Interhospital Conference: Cutaneous ...