แนวทางการส่งต่อ กรณีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ Novel Coronavirus 2019 ในเขต กรุงเทพมหานคร