คําแนะนําการพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Dengvaxia (สำหรับประชาชน)


คําแนะนําการพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก DengvaxiaTM

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 (สำหรับประชาชน)

ไฟล์แนบบทความ
 Dengvaxia สำหรับประชาชน [482 kb]