ทุนสนับสนุนการไปร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ESPID 2018


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สนับสนุนการไปร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ESPID 2018
(36th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases)

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ เมือง Malmo ประเทศสวีเดน (http://www.espidmeeting.org/2018)

จำนวน 3 ทุน

ครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามความเหมาะสม 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครที่สมาคมฯ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561

[กลับไป]