สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556

สถานการณ์ในต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 –17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 จำนวน 64 ราย ผู้เสียชีวิต 38 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 59.4 ดังในตารางที่ 1

จากข้อมูลในขณะนี้พบว่า มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลและในครอบครัว ซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสพื้นผิวของสิ่งของที่มีการปนเปื้อนเชื้อ หรืออาจเกิดจากการหายใจเอาละอองน้ำมูก น้ำลายในกรณีที่ผู้สัมผัสอยู่ระยะใกล้ชิด (โดยทั่วไปใช้ระยะ 1 เมตรเป็นเกณฑ์) โดยมีการระบาดใหญ่ในเมือง Al-Asha ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 มีรายงานผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 15 ราย ส่วนใหญ่เกิดการติดเชื้อจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองนี้ และในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็มีรายงานการพบผู้ป่วยในประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป (ยกเว้นอังกฤษซึ่งมีรายงานผู้ป่วยมาแล้วก่อนหน้านี้) และอาฟริกาตอนบน (รูปที่ 1 และ 2) โดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้ ไอ หายใจลำบาก ข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานการณ์การระบาดในช่วงที่ผ่านมาพบว่า

• ผู้ป่วยบางรายอาจมีเพียงอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ไม่รุนแรง
• ผู้ป่วยอาจมีอาการนำที่ไม่ใช่อาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น มาด้วยไข้ ร่วมกับถ่ายเหลว
• ผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วย
• ระยะฟักตัวน่าจะยาวกว่าที่มีการคาดการณ์ในช่วงแรก (ในนิยามผู้ป่วยของ US CDC ใช้ประวัติเดินทางไปประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนป่วย)
• การเก็บตัวอย่างส่งตรวจไม่ควรเก็บเฉพาะ nasopharyngeal swab แต่ควรเก็บตัวอย่างที่มาจากระบบทางเดินหายใจส่วนล่างด้วย เช่น เสมหะ bronchoalveolar lavage, bronchial wash, or tracheal aspirate เป็นต้น

สถานการณ์ในประเทศไทย

ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่รับรู้สถานการณ์และแนวทางการเฝ้าระวังฯอย่างทั่วถึง เนื่องจากพบว่ายังมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจค่อนข้างน้อย

[กลับไป]