แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโต


          ต่อมน้ำเหลืองที่คอโตเป็นภาวะที่พบได้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิธีการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองที่คอโตซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการวินิจฉัยและรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย จากการสืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่พบว่ามีแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโตสำหรับใช้เป็นแนวทางการวินิจฉัยเมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ ด้วยเหตุนี้ กรมการแพทย์ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาวิชาการด้านการแพทยจึงได้สนับสนุนให้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโตขึ้นเพื่อให้แพทย์ในสถานบริการสุขภาพได้ทราบขั้นตอนการวินิจฉัย วางแผนการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองที่คอโตได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดย สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

[กลับไป]