ร่าง (ฉบับก่อนประชาพิจารณ์) คำแนะนำ แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ในเด็กและวัยรุ่น 15 มกราคม 2567แบบฟอร์มสำหรับประชาพิจารณ์ –> แบบประเมิน (1) Dengue infection