กรมควบคุมโรคเดือนกลุ่มเสี่ยง 608 ไม่ประมาทป้องกันโควิด 19 ตามฤดูกาลระบาด ย้ำ ยังเป็นสายพันธู์รุ่นลูกโอมิครอน