การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2024


การอบรมระยะสั้น
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
Update on Pediatric Infectious Disease 2024

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567

ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แนวทางการเขียนหนังสือ Update Pediatric Infectious Diseases 2024


ดาวน์โหลดแผ่นพับงานประชุม

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ