จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2566