จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2566