แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565


สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 5 ตุลาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วยสะสม 27,912 ราย อัตราป่วย 42.18 ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วทั้งหมด 25 ราย อัตราตาย ร้อยละ 0.07 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 19 ราย อายุน้อยกว่า 15 ปี จำนวน 6 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ภาวะอ้วน มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูล โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น รวมทั้งการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลช้า และได้รับยากลุ่มต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) จากคลินิกหรือร้านขายยา

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือจากท่านแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2565 และสื่อสารสถานการณ์ดังกล่าวไปยังบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยมารับการรักษาอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกควรให้การวินิจฉัยและรักษาตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโดยเร็ว เพื่อลดโอกาสเกิดการรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิต

[กลับไป]