ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ 3 สถาบันคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก
รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ: หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ: หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ: รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม: นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ศ.นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ: สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์[กลับไป]