การแบ่งยาเม็ดและเตรียมละลายน้ำ จากยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สําหรับผู้ป่วยเด็ก จากยาขนาด(Favipiravir Tablets) 200 มิลลิกรัมต่อเม็ด[กลับไป]