ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 5


การทำลายเชื้อ และลดการแพร่เชื้อในห้องแยกโรค/รถฉุกเฉิน

รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

[CME] เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาปฏิชีวนะ Pharmacokinetics and Pharmacodynamic...

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและผู้ป่วยเ...

Bug Among Us

ID QUERY

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย โรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด พ.ศ...

Spot diagnosis

เชื้อดื้อยา ปัญหาระดับโลก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองกับการแพ้ไข่ (Yellow fever vaccine and egg allergy)

แนวทางลดความเสี่ยง เชื้อดื้อยา

ปัญหาเชื้อดื้อยา จากสาธารณสุขสู่สาธารณชน

Polio Outbreak in the Philippines 2019

ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562

Bug Among Us

Spot diagnosis

โรคแบคทีเรียกินเนื้อ (Necrotizing Fasciitis)

การระบาดของโรค chikungunya ในประเทศไทย

การให้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องเพื่อป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่มีอาการ สมาคมโรคติดเชื้อแห่ง...

แนวทางการดูแลรักษา โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ. 2562

สถานการณ์การระบาดของโรคหัดเยอรมัน ในประเทศญี่ปุ่น

วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

โรคติดเชื้อจากใน “ถ้ำ” (Cave diseases)

การป้องกันมาลาเรีย และหลักการใช้ยาป้องกันมาลาเรีย

โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย

คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในเวชปฏิบัติการใช้วัคซีนไข้เลือดออก Dengvaxia (สำหรับแพทย์)

โรคหัด (Measles)

แนวทางการรักษาวัณโรคที่ดื้อยา Isoniazid ตัวเดียว โดยองค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2018

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah viral diseases)

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2561

Point-of-care testing of infectious diseases

แนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดเชื้...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


COVID-19

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]