ตำราวัคซีน สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย


เนื้อหาของวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน


บรรณาธิการ

สารบัญ

1. ประวัติความเป็นมาของวัคซีนโดยสังเขป

2. ภูมิคุ้มกันวิทยาและวัคซีน

3. ระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีน

4. สารสำฤทธิ์

5. หลักการทั่วไปในการให้วัคซีน

6. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

7. การสื่อสารเรื่องวัคซีน

8. อุตสาหกรรมผลิตวัคซีน

9. วัคซีนป้องกันกาฬโรค

10. วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ

11. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองจากเห็บ

12. วัคซีนป้องกันโรคไข้สองอักเสบเจอี

13. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

14. วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

15. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

16. วัคซีนป้องกันโรคคางทูม

17. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

18. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี

19. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ

20. วัคซีนป้องกันโรคทัยฟอยด์

21. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

22. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

23. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

24. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อมินนิงโกคอคคัส

25. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า

26. วัคซีนป้องกันวัณโรค

27. วัคซีนป้องกันโรคหัด

28. วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน

29. วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค

30. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

31. วัคซีนป้องกันเอชพีวี

32. วัคซีนป้องกันโรคแอนแทรกซ์

33. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮิบ

34. วัคซีนรวม

35. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

36. วัคซีนป้องกันโรคซารส์

37. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อซีเอ็มวี

38. วัคซีนป้องกันโรคปรสิต

39. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสพาราอินฟลูเอนซาและอาร์เอสวี

40. วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง

41. วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย

42. วัคซีนป้องกันโรคไม่ติดต่อ

43. วัคซีนป้องกันโรคเริม

44. วัคซีนป้องกันโรคลัยม์

45. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสกรุ๊ปบี

46. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสกรุ๊ปเอ

47. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อสแตฟฟิลโลคอคคัส

48. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอะดีโน

49. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีบีวี

50. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลา

51. วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อแบคทีเรีย

52. วัคซีนป้องกันโรคเอดส์

53. การให้วัคซีนด้วยวิธีต่างๆ

54. การพัฒนาวัคซีนที่เป็น gene-based vectors

55. เทคโนโลยีใหม่สำหรับการทำวัคซีน

56. วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง

57. วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและ HIV-exposed babies

58. วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทาง

59. วัคซีนป้องกันโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

60. วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

61. วัคซีนป้องกันโรคสำหรับหญิงตั้งครรภ์

62. Community immunity

63. วัคซีนต่อต้านการก่อการร้ายชีวภาพภาคพลเรือน

64. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย

65. ระบบการควบคุมกำกับวัคซีน

66. การควบคุม กำกับ ดูแลวัคซีนในประเทศไทย

67. การประเมินทางเศรษฐศาสร์ สาธารณสุข

68. จริยธรรมเกี่ยวกับวัคซีน

69. การพิจารณาเชิงจริยธรรม ของการทดลองวัคซีนในมนุษย์

[กลับไป]