แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก


โดย

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข

กองทุนโลก ต้านวัณโรค

[กลับไป]