คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ


รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ศ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ปรึกษา

ศ. อุษา ทิสยากร ที่ปรึกษา

รศ. (พิเศษ) ทวี  โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษา
รศ.พล.ต.หญิง  ฤดีวิไล  สามโกเศศ ที่ปริกษา
1 รศ. อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ ประธานอนุกรรมการ
2 รศ. ภพ  โกศลารักษ์ อนุกรรมการ
3 รศ. เพณณินาท์  โอเบอร์ดอร์เฟอร์ อนุกรรมการ
4 รศ. วนัทปรียา  พงษ์สามารถ อนุกรรมการ
5 ผศ. ชนเมธ  เตชะแสนศิริ อนุกรรมการ
6 พญ. ปิยรัชต์  สันตะรัตติวงศ์ อนุกรรมการ
7 พ.ท.นพ. เดชวิจิตร์  สุวรรณภักดี อนุกรรมการ
8 รศ. ธันยวีร์  ภูธนกิจ อนุกรรมการ
9 พญ. พรอำภา  บรรจงมณี อนุกรรมการ

[กลับไป]