คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ


รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ศ. อุษา ทิสยากร       ที่ปรึกษา

รศ. (พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปริกษา
1 ศ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ประธานอนุกรรมการ
2 รศ.พ.อ. พิรังกูร เกิดพาณิช รองประธานอนุกรรมการ
3 รศ.พ.อ. วีระชัย   วัฒนวีรเดช อนุกรรมการ
4 ผศ. วัชรี โชคจินดาชัย อนุกรรมการ
5 นพ. ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร อนุกรรมการ
6 นท.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา อนุกรรมการ
7 รศ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ         อนุกรรมการ
8 รศ.น.ท. ชิษณุ   พันธุ์เจริญ อนุกรรมการ
9 พญ. วารุณี วานเดอพิทท์      อนุกรรมการ
10 รศ. ภพ โกศลารักษ์        อนุกรรมการ
11 รศ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ อนุกรรมการ
12 ผศ. กมลวิช เลาประสพวัฒนา อนุกรรมการ
13 นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ      อนุกรรมการ
14 ผศ. โอฬาร พรหมาลิขิต อนุกรรมการ
15 รศ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์          อนุกรรมการ
16 ผศ. เกษวดี ลาภพระ อนุกรรมการและเลขานุการ
15 พญ. อุมาพร ฉันท์พุทธิเวท อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[กลับไป]